Procure por qualquer palavra, como thot:
 
1.
A gun used to shut people up.
I used the shutgun on that guy.
por kidk 26 de Agosto de 2008

Words related to shutgun

gun shotgun shut su up