Procure por qualquer palavra, como the eiffel tower:
 
1.
shuffle + shelf = seffling, when you shuffle shelfs in your brain
when you need to sort your self out, or clean your brain like a wardrobe then it's called sheffling
por LenaP 13 de Maio de 2010