Procure por qualquer palavra, como blumpkin:
 
1.
(n), dumbass
used as you would use the word nigga
whats up my faffoon
yo faffoon, what it do
por beatthembongos 14 de Junho de 2010